important oil chokepoint


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome