Ye Xie, Eduardo Thomson and Denyse Godoy, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome