Scott Rose, Ryan Chilcote and Ilya Arkhipov, Bloomberg