Sandrine Rastello and Anabela Reis, Bloomberg


Check out Futures Magazine - Polls on LockerDome on LockerDome