Kristina Pydynowski


About the Author

Kristina Pydynowski is a Senior Meteorologist for AccuWeather.com