Evgenia Pismennaya, Yuliya Fedorinova and Ilya Arkhipov, Bloomberg