Daryna Krasnolutska, Kateryna Choursina and Ilya Arkhipov